Oplossingen


KyotoButton (Bron)

Wat doet de internationale gemeenschap?

Het Kyotoprotocol

In 1997 werd er een volgende stap gezet, met de goedkeuring van het Kyotoprotocol in het kader van het Raamverdrag inzake Klimaatverandering van de Verenigde Naties. Dit keer werden er strengere afspraken gemaakt. De industrielanden moesten hun uitstoot uit 1990 tegen 2008-2012 met minstens 5% hebben verlaagd. Bovendien diende het resultaat geloofwaardig en controleerbaar te zijn. Per land werden er precieze doelstellingen vastgelegd. Zo moest de Europese Unie de uitstoot met 8% terugdringen, de Verenigde Staten met 7%… Ook werd er in het Kyoto-protocol vastgelegd dat deze reductiedoelstellingen in 2005 opnieuw bekeken zouden worden. In 2000 in Den Haag lukt het de partijen niet de doelstellingen van ‘Kyoto’ om te zetten in concrete beslissingen met een verplichtend karakter. Op het allerlaatste moment werd er in 2001 in Bonn toch een akkoord bereikt: wereldwijd zullen nieuwe bossen worden geplant, een controlesysteem zal ontwikkeld worden om de schadelijke gassen te meten en ieder land moet zich inspannen om energiebesparende maatregelen te nemen. Een land moet voor elke ton CO2 dat het te weinig reduceert, 0,3 ton extra reduceren.

Volgende

Terug naar opsomming