Duurzaam wonen

Duurzaamheid

Om te weten wat we verstaan onder duurzaam wonen is het nuttig om eerst stil te staan bij het woord ‘duurzaamheid’.

Onder duurzaamheid verstaan we het gebruik maken van de natuur zonder dat onherstelbare schade wordt aangericht. M.a.w. we moeten zodanig omgaan met de aarde zodat alle mensen in hun behoeften kunnen voorzien. Alle mensen betekent zowel rijken als armen als de huidige en de toekomstige generaties. Duurzaam leven wil eigenlijk zeggen dat we op een verstandige manier gebruik mogen maken van de natuur zonder het milieu zodanig uit te putten of op te gebruiken dat onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, ... ook deze luxe kunnen krijgen. Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met het klimaat, of het uitsterven van bepaalde dieren of planten, maar ook met bijvoorbeeld de verschillen tussen mensen in rijke en arme landen. Iets duurzaam is niet enkel iets wat stevig en sterk is en lang meegaat, het is veel meer dan dat. Maar duurzaamheid houdt ook zeer nauw verband met denken aan de toekomst, denken aan het milieu en denken aan sociale aspecten zoals de ‘noord’ en ‘zuid’ problematiek.

Duurzaamheid (Bron)

Een van de grootste problemen in de toekomst is de energievoorziening. We moeten zeer spaarzaam omgaan met uitputtelijke energiebronnen zoals benzine, aardolie, … en moeten zo snel mogelijk overstappen op het gebruik van onuitputtelijke energiebronnen zoals: windenergie, zonne-energie, biomassa, …

Wat ook belangrijk is, is denken aan het milieu. Het is zeer belangrijk dat je duurzame materialen gebruikt. Dit kan alleen als je de volledige levenscyclus van het materiaal kent. De productie van het materiaal moet milieuvriendelijk verlopen, het materiaal mag niet bewerkt worden met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. We moeten natuurlijk zoveel mogelijk proberen gebruik te maken van hernieuwbare materialen en materialen die door het milieu kunnen worden afgebroken. Door gebruik te maken van duurzame materialen voorkomen we ook dat de volgende generaties in problemen komen.

Duurzaamheid heeft ook heel wat sociale raakvlakken. Een zeer duidelijk voorbeeld daarvan is de ‘noord’ en ‘zuid’ problematiek. Dit hangt zeer nauw samen met de levenscyclus van duurzaam materiaal en milieuvriendelijke productie. We kunnen pas spreken van een milieuvriendelijke productie als de materialen op een milieuvriendelijke manier worden gemaakt, in de juiste werkomstandigheden. Als de oorspronkelijke grondstoffen echter in afschuwelijk slechte werkomstandigheden en/of met veel milieuvervuiling gewonnen werden ergens in Zuid-Amerika of Azië, kan er geen sprake zijn van een duurzaam materiaal.