Ruimtelijke structuurplannen


2. Structuurplanning op gewestelijk, bovenlokaal
    en lokaal niveau

Om het centralistisch karakter van het ruimtelijk beleid uit het verleden tegen te gaan, moeten er volgens het decreet van 18 mei 1999 zowel op gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau structuurplannen worden gemaakt.

 1. Het Vlaams Gewestb stelt voor het grondgebied van het Vlaams Gewest het
  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) op waarin een ruime visie op het grond-
  gebruik wordt uitgewerkt;


 2. De provincie voor haar grondgebied met uitwerking van grote functies onder vorm van
  het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS);


 3. De gemeente voor haar grondgebied het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS): planning van ambachtelijke zones, lokale wegen, indeling van woonzones,
  inrichting van de open ruimte.


In een structuurplanningsproces worden regelmatig momenten van intens overleg en mechanismen voor terugkoppeling binnen en tussen de verschillende beleidsniveaus voorzien. Essentieel voor het totstandkomen van een structuurplan is een breed maatschappelijk draagvlak. Er gelden regels van openbaarheid zowel bij de opmaak als voor de hele of gedeeltelijke herziening ervan. Er is geen chronologische volgorde vastgelegd waarin de structuurplannen door de verschillende niveaus moeten worden opgesteld. Wel legt het decreet een coördinatie tussen de verschillende niveaus over het eindresultaat op.

RSV (Bron)
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan mag niet afwijken van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Op dezelfde manier moet een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zich richten naar een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

Wij overlopen nu bondig een aantal principes van de 3 verschillende structuurplannen (op 3 niveaus) die voor Londerzeel van toepassing zijn. We vermelden ook telkens hoe we op deze peiler inspelen via onze ecowijk.

1/10 - 2/10 - 3/10 - 4/10 - 5/10 - 6/10 - 7/10 - 8/10 - 9/10 - 10/10
11