Ruimtelijke structuurplannen


Principe 3: De gemeente wil de omgeving van de Molenbeken versterken als groene en herkenbare linten die een typisch karakter geven aan Londerzeel. Bovendien is de gemeente zeer kwetsbaar als overstromingsgebied. De gemeente wil een aantal gecontroleerde overstromingsgebieden (in de Robroekstraat: 3 km ten zuiden van onze ecowijk,
de Vuilbeek stroomopwaarts).


De bestrating voor wagens in de ecowijk bestaat uit asfalt en de daaraan gekoppelde asfaltcollector. De waterafvoer van de bestrating verloopt niet met rioolleidingen, maar komt via een reeks nieuw aangelegde grachten naast deze banen uiteindelijk terecht in de aanwezige ‘Vuilbeek’. Hierdoor herwaarderen we deze beek in haar oorspronkelijke functie: drainage van de weg en de landerijen en zodoende de fundering van de rijweg droog houden. In ons geval wordt de Vuilbeek opnieuw opengelegd in het midden van onze ecowijk en de ecologische en waterafvoerende functie wordt geherwaardeerd. Het water en de groene randbeplanting geven een echte meerwaarde aan deze omgeving. Op sommige plaatsen in de ecowijk gaat het water via open baangrachten rechtstreeks naar de Vuilbeek. Grachten hebben een drainerende en bufferende werking en zorgen voor een vertraagde waterafvoer. In de baangrachten kan de typische vegetatie zich langzamerhand herstellen. Het onderhoud blijft wel een noodzaak.

De meeste open baangrachten voeren echter het water af naar een moeraswadi, die we tevens als een soort bufferbekken aanwenden. Deze is gelegen in de ontspanningsruimte zoals je op het plan van onze ecowijk kan zien. De wadi doet dienst al bufferbekken van grote piekdebieten. Bij elke regenbui loopt het bekken (gedeeltelijk) vol tot een maximum hoogte van 50 cm. Er is een overloop voorzien via een gracht naar de vijver en indien het water hier te hoog zou komen, wordt het via een andere gracht naar de Vuilbeek afgevoerd, vanwaar het water zijn natuurlijke weg kan verder zetten om via de Molenbeek en de Vliet uiteindelijk in de Schelde terecht te komen.

In de moeraswadi worden volgende planten voorzien: moeraszegge, oeverzegge, gele lis, riet, pijlkruit, mattenbies, fijne en grote lisdodde. Aan de oevers worden wilg, els en es geplant. De planten zorgen voor de nodige verdamping en na een paar jaar is het riet een bruikbare grondstof als biomassa of bouwproduct. Dit wijst erop dat je als mens meer kan doen dan broeikaseffect afremmen. Met natuurlijke maatregelen kan je zelfs bouwmateriaal kan bekomen. Naast de zuivering van het oppervlaktewater en de vertraagde afvoer scheppen we op deze manier een ecologische meerwaarde voor fauna en flora.

De door ons toegepaste en gecontroleerde (buffering en vertraagde infiltratie) waterafvoer is een zeer belangrijk punt in onze ecowijk, gezien Steenhuffel een kwetsbaar overstromingsgebied is. Wij bieden hiervoor een lokale oplossing.


Ecowijk: 'Het groene dak' te Utrecht(Bron:GTIL – Wim Van Buggenhout)

1/10 - 2/10 - 3/10 - 4/10 - 5/10 - 6/10 - 7/10 - 8/10 - 9/10 - 10/10
18